O NAMA

OVLAŠTENJA

 • Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva (klasa: UP/I-116-01/03-04/31, ur.broj: 526-08-05-6, od 1. ožujka 2005.) za:
  • izradu procjena opasnosti
  • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu
 • Ministarstva unutarnjih poslova (broj: 511-01-90-UP/I-26420/3-1995 ZK od 10. siječnja 1996.) za:
  • ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
 • Ministarstva unutarnjih poslova (broj: 511-01-90-UP/I-2428/4-1996 ZK/ZH od 18. srpnja 1996.) za:
  • ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • Ministarstva unutarnjih poslova (broj: 511-01-91-UP/I-9127/2-94 SN od 9. studenog 1994) za:
  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

CERTIFIKATI

 • TÜV SÜD Gruppe, München
  • certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 za ispitivanje i mjerenje, osposobljavanje, izradu procjena opasnosti i pravilnika, projektiranje strojeva, opreme i instalacija

ZAPOSLENICI

 • formalna naobrazba:
  • dipl.inženjeri elektrotehnike
  • dipl.inženjeri strojarstva
  • dipl.inženjeri kemijske tehnologije
  • dipl.inženjeri sigurnosti
 • stručni ispiti:
  • stručni ispit za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (MUP RH)
  • stručni ispit za voditelja tima za izradu procjene ugroženosti od požara (MUP RH)
  • stručni ispit za djelatnika odgovornog za zaštitu od požara u pravnim osobama i stručnim službama (MUP RH)
  • stručni ispit za stručnjaka za zaštitu na radu (MINGORP RH)
  • stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva (MZOPU RH)
  • ispit iz andragoških znanja
  • stručni ispit za vodećeg auditora ISO 9001 sustava kvalitet (BATALAS, UK)